תב''ע הנה מסמך תכנוני חוקי המגדיר את יעודי הקרקע, זכויות הבניה, והשימושים המותרים שבתחומה.

תב''ע יכולה לחול בתחום תכנית המתאר המקומית - שינוי לתכנית המתאר, או לחול באזור שמחוץ לתכנית המתאר.