הגשת בקשה לקבלת מידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, מכיר בזכותו החוקית של כל אזרח ישראלי, תושב או תאגיד הרשום כחוק בישראל, לקבל מידע בעל אופי פרטי או ציבורי, המצוי ברשויות הציבוריות. קבלת מידע המצוי נעשית באמצעות הגשת בקשה לממונה על יישום חוק חופש המידע בעירייה.

איזה מידע? כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

נוהל הגשת בקשה למידע והטפול בבקשה:

 • בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה
 • אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו
 • מתן המידע מותנה בתשלום אגרת בקשה, אגרת טפול ואגרת הפקה
 • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית,
  ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש

מועדים לטיפול בבקשת מידע:

 • הודעה למבקש על החלטה בבקשה – תוך 30 יום מקבלת הבקשה. במקרה הצורך, ניתן להאריך את התקופה האמורה ב-30 ימים נוספים, תוך הודעה ונימוק בכתב
 • החליטה הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע החלטתה תוך 15 ימים, זולת אם קבעה הממונה מטעמים מיוחדים כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותר
 • אם לא טופלה הבקשה לקבלת מידע לפי מועדים הקבועים בחוק, לרבות הארכת המועדים – לא תגבה אגרות טיפול והפקה.

אגרות

תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט - 1999 מסדירות את תשלומי האגרות בגין הטיפול בבקשות לקבלת מידע.

 • אגרת בקשה – 20 ₪
 • אגרת טפול – 30 ₪ , לכל שעת עבודה בטפול בבקשה, החל מהשעה הרביעית
 • אגרת הפקה – 0.20 ₪ לכל עמוד צלום או פלט מחשב, או 2.5 ₪ לתקליטור.

פטור מאגרה

 • מידע שאדם מבקש על אודות עצמו זכויותיו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טפול החל בשעה הרביעית
 • לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הצבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע
 • עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות פטורה מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה ראשונות החל בשעה הרביעית
 • מקבלי גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה/חוק מזונות/חוק נכי רדיפות הנאצים / אסירי ציון/נכה אי כושר השתכרות 75% ומעלה.

 

נימוקים עיקריים לדחיית בקשה למידע:

 • הטפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים רבה
 • המידע נמצא ברשות הציבורית למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש
 • לא ניתן לאתר את המידע
 • מידע שבגילויו יש חשש לביטחון המדינה
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות
 • מדיניות בשלבי עיצוב, דיונים פנימיים
 • מידע העלול לשבש תפקוד הרשות
 • סוד מסחרי או מקצועי
 • שיטות עבודה של רשות האוכפת חוק
 • מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין

דרכי תשלום האגרה:

את האגרה ניתן לשלם במשרדי מחלקת הגבייה ברחוב הגיא 17 גבעת זאב, או להפקידו בבנק הפועלים (מס בנק 12)  חן- 652021, סניף הר חוצבים (מס סניף  436)  

את הקבלה על התשלום ניתן  לשלוח בפקס, בדואר אלקטרוני או במסירה ידנית.

עם קבלת העתק הקבלה המשולמת, יחל הטיפול בפניה.

במידה ועלות הטיפול בבקשה גבוהה יותר, תידרש הסכמה בנפרד להמשך הטיפול


לברורים ניתן לפנות ללשכת ראש המועצה-

5360101/5/8 - 02

דו"ח הממונה לשנת 2020

דו"ח הממונה לשנת 2019

דו"ח הממונה לשנת 2018

דו"ח הממונה לשנת 2017

דו"ח הממונה לשנת 2016

דו"ח שנת 2015, נתונים בנוגע לקבלת בקשות והטיפול בהן - לא נתקבלו כל בקשות.

דו"ח שנת 2014, נתונים בנוגע לקבלת בקשות והטיפול בהן - לא נתקבלו כל בקשות.