אודות המחלקה

מחלקת הגזברות עוסקת בניהול הכספי של המועצה המקומית.
הגזברות מנהלת את המערכת הכספית של המועצה, הן בנושא התקציב הרגיל והן בנושא ניהול הפרוייקטים (התב"רים). במסגרת זו בונה הגזברות את תקציב המועצה, עוקבת אחר הביצוע ומנהלת את המשאבים הכספיים של המועצה, בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות החלים על רשויות מקומיות. בשנים האחרונות המועצה מקפידה על ניהול כספי אחראי, ושומרת על איזון תקציבי.

כן מטפלת הגזברות בגיבוש וניהול המדיניות הכספית של המועצה, ייזום פרויקטים, גיוס תקציבים ממשרדי הממשלה, מפעל הפיס , תרומות, פעולות שוטפות לקבלתם ועדכון חוקי העזר.

תחומי אחריות

1. בנית תקציב המועצה ובקרתו.

2. גיוס משאבים כספיים לפרוייקטים (תבר"ים) וניהולם.

3. ניהול תזרים מזומנים.

4. מו"מ וקשר עם משרדי ממשלה, בנקים, ומוסדות.

5. תשלומי שכר ותשלומים לספקים ומוסדות שכר.

6. גביית מיסים, אגרות ותשלומים אחרים.

7. ייצוג המועצה באיגודי ערים וגופים חיצוניים אחרים.

 

הגזברות כוללת חמש יחידות:

  • גביה
  • הנהלת חשבונות
  • שכר
  • תקציב בלתי רגיל
  • רכש ומחסן

ריכוז ועדות: הגזברות מרכזת את ועדת התמיכות, ועדת הערר לארנונה וועדת ההשקעות.

השתתפות בוועדות: ועדת מכרזים, ועדת הנחות בארנונה וועדת הקצאות.

טלפון: 02-5360110

פקס: 02-5360119