ועדת חובה

 

מטרת הועדה:

ממליצה בפני מועצת הרשות על בקשות לתמיכה כספית בגופים שונים שאינם ממלכתיים או רשותיים ושאינם למטרות רווח לטובת הציבור. 

הרכב הועדה המקצועית:

  • מזכיר הרשות או נציגו מקרב עובדים בכירים
  • גזבר המועצה או נציג מטעמו
  • יועץ משפטי לרשות
  • מבקרת המועצה

הרכב ועדת המשנה:

מועצת הרשות רשאית למנות מקרב חברי מליאת המועצה את חברי ועדת משנה התמיכות.

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*