חברי הוועדה:

 • יוסי אברהמי
 • אשכול דוד
 • יצחק ברנר
 • אילנה דרור
 • אהרון הינמן
 • אמיר רחמני
 • שלמה בריזל
 • שלי בר זיו
 • יוסי מועלם
 • יניב קדמי
 • אברהם בלאדי

פעילות הוועדה:

הוועדה דנה בתכניות בניין עיר (תב"ע) לשכונות חדשות בתחום שיפוט המועצה , או בשינויי תב"ע נקודתיים לשיפור תנאי הדיור , לרווחת התושבים.

סמכות הוועדה המקומית היא להמליץ על תב"ע ואין היא מאשרת אותה סופית.

כמו כן, דנה הוועדה באישור התכניות של כל מוסדות הציבור, החינוך והמסחר ביישוב.

הוועדה איננה מתכנסת במועדים קבועים, אלא מזמנים ישיבה כאשר מצטברות בקשות.

אין עבודות בנייה הפטורות מהיתר בנייה.

חברי הוועדה מקבלים סדר יום לוועדה עם רשימת כל הבקשות שיידונו , עם פירוט הבקשה והמלצת המחלקה. בוועדה נרשם פרוטוקול של מהלך הדיון וההחלטה.

לאחר אישור הפרוטוקול נשלחת החלטת הוועדה למבקשים והם אמורים להשלים את הדרישות לקבלת היתר בנייה. עם השלמת הדרישות מקבלים היתר בנייה  ורק אז ניתן להתחיל בבנייה.

שימו לב  - בנייה ללא היתר הינה עבירה פלילית על החוק,